Η LOGISCOOP PANSYFA AEE θεωρεί άκρα σημαντική για την λειτουργία της την επιτυχή διαχείριση των θεμάτων ποιότητας, και στοχεύει σε συνεχή βελτίωση βάσει των σχετικών προτύπων.


Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας είναι:


 • Τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
 • Εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / συνεργατών.
 • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρείας.
 • Διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρείας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων –υπηρεσιών.
 • Μέριμνα ώστε όλα τα φάρμακα που διανέμονται να καλύπτονται από άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται από την ΕΕ ή ένα κράτος μέλος.
 • Μέριμνα ότι η αποθήκευση φαρμάκων και παραφαρμάκων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις επιμέρους πληροφορίες στην εκάστοτε εξωτερική συσκευασία και ότι τηρούνται οι προδιαγραφές σχετικά με τη χονδρική πώληση.
 • Μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χάνεται η ταυτότητα του φαρμάκου και ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα που εισέρχονται στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.
 • Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών Ποιότητας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις συμβατικές απαιτήσεις και τις σχετικές με Ποιότητα απαιτήσεις.
 • Μέριμνα ότι τα προϊόντα Συνεταιριστικής Ετικέτας που παράγονται φασόν με το λογότυπο της εταιρίας, συμμορφώνονται με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις και οι παραγωγοί τους είναι πιστοποιημένες εταιρίες.
 • Υποστήριξη των ΣΥ.ΦΑ. (Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών) για την παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας.
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • Λειτουργία με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και βάσει των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.